Utm thuphap thien an regular font

     
UTM ThuPhap Thien An RegularFile name: utm-thuphap-thien-an.zipFile size: 179.82 KbViews: 3,507Downloads: 105Comments: 1Download

Bạn đang xem: Utm thuphap thien an regular font

*
TTF (456.78 Kb)
Embed UTM ThuPhap Thien An Regular FontTo embed your selected fonts into lớn a webpage, copy this code into lớn the of your HTML documentSpecify in CSSUse the following CSS rules lớn specify these families:font-family: "utm-thuphap-thien-an-regular", sans-serif;

Xem thêm: 5+ Ứng Dụng Phần Mềm Đọc Pdf Trên Android Tốt Nhất, Phần Mềm Đọc Pdf Tốt Nhất Trên Android

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<\>^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~¡¢£¤¥¦§¨©ª«®°±²³´µ¶·¸º»¼½¾ÀÁÂÃÄÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷ùúûüýþÿĂăČčĐđĨĩıŁłŒœŠšŨũŸŽžƒƠơƯưπẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹ‐–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›₫™Ω∂∆∏∑−∙fifl
utm thuphap thien an regularutm-thuphap-thien-anutm thuphap thien anttfwindowsttffontutmthuphapthienanregularutm thuphapthuphap thienthien anan regularutm thuphap thienthuphap thien anthien an regularutm thuphap thien anthuphap thien an regulararabic