Từ nối trong tiếng việt

     

Từ nối vào giờ đồng hồ Anh là công ty điểm ngữ pháp không nhiều được fan học tập giờ đồng hồ Anh đề cập và quyên tâm nhiều.

Bạn đang xem: Từ nối trong tiếng việt

Tuy nhiên, ví như nlỗi không có tự nối liên kết thì câu văn uống của các bạn sẽ trsống đề xuất tránh rốc cùng thiếu logic. Trong bài viết này, Step Up sẽ tổng vừa lòng lại toàn bộ những nhiều loại từ nối vào giờ đồng hồ Anh. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp đỡ các bạn giao tiếp cũng tương tự làm cho văn uống “mượt mà” rộng đấy, đừng bỏ qua nhé!


1. Từ nối vào giờ Anh là gì?

Định nghĩa: Từ nối vào giờ Anh (nói một cách khác là Linking words tốt Transitions), được dùng làm link thân các câu, góp cả đoạn văn chặt chẽ hơn, mạch lạc hơn. Trong một câu hay đoạn văn, ví như như không có trường đoản cú nối, chắc chắn rằng mọi lời nói của bạn sẽ rất tránh rộc rạc cùng gây thiếu hụt lô ghích.

*
*
*
*

Bài tập: Điền tự nối vào giờ Anh bằng phương pháp chọn câu trả lời đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understvà him.A. andB. so thatC. if notD. or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes to lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to wait for them; ____________, he didn’t turn bachồng.A. butB. howeverC. soD. therefore6. My mother was siông xã._________________, I had to lớn stay at home page khổng lồ look after her.A. ButB.

Xem thêm: Bỏ Màu Nền Trong Word 2010 2013, Cách Xóa Màu Nền Trong Word

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went trang chính.A. thereforeB. butC. howeverD. so9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give sầu it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to vày homework, he still attended your buổi tiệc nhỏ yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D