Số 0 tiếng anh

     

“If you can actually count your money, then you are not really a rich man.” – John Paul Getty

Accountants often have khổng lồ deal with numbers & figures as part of their job. Since talking about and reporting numbers and figures is so important, an accountant should be able lớn put these numbers inlớn words, for example when discussing with colleagues or superiors in meetings or on the telephone. The following section will help you khổng lồ put numbers into words.

Bạn đang xem: Số 0 tiếng anh

1.1.1. GROUND ZEROThere are a number of ways of saying 0 in British English..

We say ohafter a decimal point 5.03 five sầu point oh threein telephone numbers 67 01 38 six seven oh one three eightin bus numbers No. 701 get the seven oh onein hotel room numbers Room 206 I’m in room two oh six.In years 1905 nineteen oh five

We say noughtbefore the decimal point 0.02 nought point oh two

We say zerofor the number 0 the number zerofor temperature -5°C five sầu degrees below zero

We say nilin football scores 5-0 Spain won five sầu nil.We say lovein tennis 15-0 The score is fifteen love sầu.

American English simply uses zero for all of these, except in tennis where love sầu is, for many Americans, a nil number.

Tsi khảo lời dịch của Phạm Hiếu Thi:

“Nếu chúng ta thực sự hoàn toàn có thể đếm chi phí của công ty, thì bạn chưa phải là fan lũ ông giàu có thực thụ.” – John Paul Getty

Kế tân oán thường xuyên nên xử trí những con số cùng con số thì nlỗi 1 phần quá trình của mình. Vì vậy vấn đề nói và báo cáo các con số là cực kỳ đặc biệt, một kế tân oán rất có thể gọi những số lượng này, ví như khi đàm luận cùng với những đồng nghiệp hoặc cấp bên trên trong những buổi họp hoặc qua Smartphone. Phần tiếp theo sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi đọc những con số.

Xem thêm: Cách Đổi Pass Wifi Trên Laptop, Cách Kết Nối Lại Wifi Khi Mật Khẩu Wifi Thay Đổi

1.1.1. Các vị trí của số 0Có nhiều cách để nói số 0 theo giọng Anh-Anh (giờ đồng hồ Anh của fan Anh).

1.1.”OH”– Sau một lốt chnóng thập phân: ví dụ 5.03 “five sầu point oh three”– Số điện thoại: ví dụ 67 01 38 “six seven oh one three eight”– Số xe buýt: ví dụ 701 “seven oh one””– Số phòng khách sạn: ví dụ chống 206 “two oh six”– Năm: ví dụ 1905 “nineteen oh five”, ta cũng có thể hiểu “nineteen & five”

1.2.”NOUGHT”– Trước một lốt chấm thập phân, ta rất có thể đọc là “zero” hoặc “nought”.– Ví dụ: 0.5 “zero point five” hoặc “nought point five”.– Ví dụ: 0.02 “nought point oh two” hoặc “zero point oh two”

1.3.”ZERO”– Lúc số 0 đứng 1 mình thì ta đọc là “zero”.– Nói về nhiệt độ: -5°C “five degrees below zero”

1.4.”NIL””– Đây là giải pháp đọc cho tỷ số soccer.– Ví dụ: 5-0 “five nil”– Ví dụ: Real Madrid three, Ajax Amsterdam nil (3-0).

1.5.”LOVE”– Khi số 0 lộ diện trong một séc quần vợt, được gọi là “love”. Ví dụ: 15-0: fifteen-love sầu.

Trong biện pháp nói theo giọng Anh Mỹ chỉ dễ dàng và đơn giản là áp dụng số quán triệt toàn bộ gần như vấn đề đó, quanh đó vào quần vợt thì đối với không ít người dân Mỹ rất có thể sử dụng “nil” hoặc “love”.